+421 917 300 011 Slovensky English Français Deutsch Español
VIETOR, s.r.o. - Expresná medzinárodná doprava
AETR
Európska dohoda o práci osádok vozidiel v medzinárodnej cestnej doprave

Anglická paleta (priemyselná paleta)
Paleta o rozmere 120 x 100 cm

ATA
Skutočná doba príchodu

ATA Karnet
Medzinárodne unifikovaný colný dokument, ktorý umožňuje uskutočňovať tranzit a dočasný dovoz tovaru do tretích krajín bez platenia cla a iných dovozných poplatkov (DPH), bez obchodno-politických obmedzení a bez splnenia colných formalít podľa národných colných predpisov jednotlivých krajín počas jedného roka (t. j. 12 mesiacov)

ATD
Skutočná doba odjazdu

AWB
Medzinárodný letecký prepravný list

EORI
Registračné a identifikačné číslo hospodárskych subjektov

ETA
Predpokladaná doba príchodu

Europaleta
Drevená paleta o rozmere 120 x 80 cm

AWB
Letecký nákladný list

B / L
Námorný konosament / náložný list

Colli
Akýkoľvek nákladný kus, napríklad paleta, debna, kartón a pod.

Colný režim
Je režim, v ktorom tovar pri dovoze a vývoze zo Slovenskej republiky podlieha clu a ďalším poplatkom, ako je spotrebná daň a DPH

CMB
Kubický meter

COO
Certifikát pôvodu

Disponent
Osoba, ktorá má na starosti zabezpečenie a riadenie dopravy, plánovanie optimálnej trasy a vyťaženosti vozidiel. Komunikuje s vodičmi, s ostatnými oddeleniami dopravnej spoločnosti a zákazníkmi a sleduje priebeh prepravy

Dohovor COTIF
Dohovor o medzinárodnej železničnej preprave

Dohovor SMGS
Dohoda o medzinárodnej železničnej preprave tovaru

Dohovor ADR
Európska dohoda o cestnej preprave nebezpečných vecí

Dohovor CMR
Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave

Dohovor ATP
Dohovor o medzinárodných prepravách skaziteľných potravín a o špecializovaných prostriedkoch určených na tieto prepravy

Dohovor RID
Poriadok pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru

Dopravca
Fyzická alebo právnická osoba, ktorá prevádzkuje dopravu pre cudziu alebo vlastnú potrebu

HAWB
Letecký nákladný list pre konsolidované zásielky

HS Kód
Číslo v colnom sadzobníku

Incoterms
Súbor medzinárodných pravidiel na výklad najčastejšie používaných obchodných podmienok (dodacie doložky) v zahraničnom obchode

INTRASTAT
Systém štatistického zisťovania, ktorý umožňuje zbierať, spracúvať a poskytovať údaje o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi EÚ

IRU
Medzinárodná únia cestnej dopravy

JIT
Preprava v požadovanom čase, na požadované miesto a v požadovanej kvalite

Karnet TIR
Medzinárodný doklad používaný v rámci tranzitného colného režimu TIR

LDM
1 meter ložného priestoru nákladného automobilu v dĺžke. Cez šírku nákladného automobilu 2,40 m zodpovedá 1 nakladacia miera približne 2,4 m2 (2,40 m šírka x 1 m dĺžka)

LKW
Náves 13,6 LDM

LTL
Dokládka

Lowdeck
Typ návesu s vnútornou výškou 295 – 300 cm

Nadmerná preprava
Preprava (prípadne jazda prázdneho vozidla alebo súpravy vozidiel), pri ktorej sú prekročené najväčšie prípustné hmotnosti stanovené Nariadením vlády SR č. 403/2005 Z. z.

Náves hlbinnýˮ
Typ návesu skonštruovaný predovšetkým na prepravu vysokých nákladov, ako sú kombajny, silá, bagre, lode a podobne

Náves Jumboˮ
Typ návesu kde časť ložnej plochy má výšku viac ako 3 m

Náves Platoˮ
Najčastejšie sa používa na prepravu dlhých prefabrikátov, žeriavových komponentov, rúr a podobne. Väčšina je schopná roztiahnuť sa do svojej dvojnásobnej až trojnásobnej dĺžky, čím sa dĺžkovo prispôsobí nákladu nad 45 m

Náves Semiˮ
Používa sa na prepravu rozličného tovaru pre potreby nadmerných a nadrozmerných prepráv, stavebných strojov, kontajnerov. Znížená ložná plocha umožňuje naložiť vyššie náklady, ako sú schopné bežne naložiť „plato“ návesy

Náves Walking floorˮ
je náves s pohyblivou podlahou, tzn. s posuvným hydraulickým podlahovým systémom. Sú vhodné na prepravu sypkých komodít aj tovaru na paletách

MAWB
Letecký nákladný list pre priame zásielky

POD
Potvrdenie o doručení

Prepravca
Súhrnný názov pre odosielateľa a prijímateľa, vývozcu a dovozcu

Preprava
Činnosť, ktorou sa priamo uskutočňuje premiestňovanie osôb a vecí dopravným prostriedkom alebo dopravnými zariadeniami

RoLa
Kombinovaná doprava cesta / železnica

RoRo
Preprava kamiónov po rieke

Roundtrip
Preprava tam aj späť

Špeditér
Osoba, ktorá vo vlastnom mene v cudzom záujme a na cudzí účet obstaráva prepravu zásielok z miesta odoslania na miesto určenia

T1
Elektronické colné vyhlásenie na uvoľnenie zásielky do režimu tranzit

T2L
Potvrdenie o možnosti voľného pohybu tovaru v rámci EU a krajín EFTA

TEU
Základný rozmer kontajnera ISO 1C
20' x 8' x 8' (stôp)

UN číslo
Charakteristické štvorčíslie priradené k dnes asi 3000 nebezpečných látkok

Zasielateľstvo
Podnikateľská činnosť, pri ktorej sa obstaráva preprava vecí, ďalších služieb súvisiacich s prepravou vecí pod vlastným menom a na cudzí účet

Zasielateľ
Fyzická alebo právnická osoba, ktorá obstaráva prepravu a ďalšie služby súvisiace s prepravou pod vlastným menom, na vlastnú zodpovednosť podľa zasielateľskej zmluvy

Anketa:

Sme rýchli a spoľahliví a vieme ponúknuť aj nižšiu cenu za služby. Takmer vždy je to však kombinácia dvoch z týchto troch možností. Budeme radi, ak sa s nami podelíte o to, čo je pre vás dôležité.
Anketa Rýchlosť a spoľahlivosť (cena nie je podstatná) 35 %
Anketa Rýchlosť a cena (spoľahlivosť nie je podstatná) 34 %
Anketa Cena a spoľahlivosť (rýchlosť nie je podstatná) 31 %
(počet zúčastnených: 3 143)

Je pre Vás, ako nášho zákazníka, podstatné, že využívame vozidlá značky Mercedes Sprinter?
Anketa áno, je to podstatné 55 %
Anketa nie, nie je to dôležité 45 %
(počet zúčastnených: 11 378)